Parabhava Sutta

Pāli Text

Evam me sutam    
Ekam samayam Bhagavā 
Sāvatthiyam viharati     
Jetavane Anāthapindikassa ārāme 
Atha kho aññātarā devatā
Abhikkantāya rattiyā abhikkanta vannā  
Kevala kappam Jetavanam obhāsetvā 
Yena Bhagavā tenupasamkami
Upasamkamitvā bhagavantam  
Abhivādetvā ekamantam atthāsi
Ekamantam thitā kho sā devatā 
Bhagavantam gāthāya ajjhabhāsi

Parābhavantam purisam
Mayam pucchāma Gotama
Bhagavantam putthumāgamma
Kim parābhavato mukham
Suvijāno bhavam hoti
Suvijāno parābhavo
Dhammakāmo bhavam hoti
Dhammadessī parābhavo

Iti hetam vijānāma
Pathamo so parābhavo
Dutiyam Bhagavā brūhi
Kim parābhavato mukham

Asantassa piyā honti
Sante na kurute piyam
Asatam dhammam roceti
Tam parābhavato mukham

Iti hetam vijānāma
Dutiyo so parābhavo
Tatiyam Bhagavā brūhi
Kim parābhavato mukham

Niddāsīlī sabhāsīlī
Anutthātā ca yo naro
Alaso kodhapaññāno
Tam parābhavato mukham

Iti hetam vijānāma
Tatiyo so parābhavo
Catuttham Bhagavā brūhi

Kim parābhavato mukham

Yo mātaram vā pitaram vā
Jinnakam gatayobbanam
Pahusanto na bharati
Tam parābhavato mukham

Iti hetam vijānāma
Catuttho so parābhavo
Pañcamam Bhagavā brūhi
Kim parābhavato mukham

Yo brahmanam vā samanam vā
Aññam vā pi vanibbakam
Musāvādena vañceti
Tam parābhavato mukham

Iti hetam vijānāma
Pañcamo so parābhavo

Chatthamam Bhagavā brūhi

Kim parābhavato mukham

Pahūtavitto puriso
Sahirañño sabhojano
Eko bhuñjati sādūni
Tam parābhavato mukham

Iti hetam vijānāma
Chatthamo so parābhavo
Sattamam Bhagavā brūhi
Kim parābhavato mukham

Jātitthaddho dhanatthaddho
Gottatthaddho ca yo naro
Saññātim atimaññeti
Tam parābhavato mukham

Iti hetam vijānāma
Sattamo so parābhavo
Atthamam Bhagavā brūhi
Kim parābhavato mukham

Itthidhutto surādhutto
Akkhadhutto ca yo naro
Laddham laddham vināseti
Tam parābhavato mukham

Iti hetam vijānāma
Atthamo so parābhavo
Navamam Bhagavā brūhi
Kim parābhavato mukham

Sehi dārehi asantuttho
Vesiyāsu padissati
Dissati paradāresu
Tam parābhavato mukham

Iti hetam vijānāma
Navamo so parābhavo

Dasamam Bhagavā brūhi

Kim parābhavato mukham

Atīta yobbano poso
Āneti timbarutthanim
Tassā issā na supati
Tam parābhavato mukham

Iti hetam vijānāma
Dasamo so parābhavo

Ekādasamam Bhagavā brūhi

Kim parābhavato mukham

Itthi sondim vikiranim
Purisam vāpi tādisam
Issariyasmim thāpeti
Tam parābhavato mukham

Iti hetam vijānāma
Ekādāsamo so parābhavo

Dvādasamam Bhagavā brūhi

Kim parābhavato mukham

Appabhogo mahātanho
Khattiye jāyate kule
So ca rajjam patthayati
Tam parābhavato mukham

Ete parābhave loke
Pandito samavekkhiya
Ariyo dassana-sampanno
Sa lokam bhajate sivan’ti